deco_line

Regulamin Sklepu Internetowego Medical Line Micropigmentation z 01.03.2016

I. Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

Sklep– sklep internetowy dostępny pod adresem: www.medical-line.pl

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.medical-line.pl;

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego www.medical-line.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Kupujący – Klient oraz Konsument łącznie;

Zamówienie – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.medical-line.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży;

Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;

Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego www.medical-line.pl;

Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez sprzedawcę

Forma dostawy– forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia

Dokument sprzedaży – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

Załączniki – wzór formularza odstąpienia od umowy;

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.medical-line.pl

Niniejszy Regulamin określa w szczególności :a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowegoe) Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami)

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i płatności za szkolenia organizowane przez Medical-line Micropigmentation.

III. Ceny towarów i warunki płatności

Wszystkie ceny podane na stronie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które pokrywa Klient.

Wszelkie oferty promocyjne są ważne do wyznaczonego na stronie terminu lub do wyczerpania zapasówmagazynowych.

Wszelkie informacje dotyczące wartości zamówionych produktów oraz kosztów przesyłki widocznesą w „Twój koszyk”podczas procesu realizacji zamówienia.

Zastrzegamy sobie zmianę ceny produktu umieszczonego na stronie w przypadku nagłej zmianyprzez dystrybutora– wcześniejsze poinformowanie klienta (telefonicznie/mailowo) o zmianie ceny produktu przedrealizacją złożonego zamówienia i jego akceptacja z zaistniałą zmianą ceny

W sytuacji braku akceptacji aktualnej ceny , możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:przelewem na numer konta bankowego,- inna forma płatności.

IV. Składanie i realizacja zamówień

Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w sklepie Internetowym lub pocztą elektroniczną pod adresem biuro@medica-line.pl

Należy wówczas podać rodzaj zamawianego produktu, dokładny adres dostawy oraz numer telefonu, jeśli potrzebna będzie faktura VAT, także wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia (wraz z upoważnieniem do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy). Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

Zamówienia rozpatrywane są przez obsługę sklepu w terminie kilku dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przy czym zamówienia dokonane w piątek po godz. 12.00, w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w najbliższych dniach roboczych po w/w dniu. Na czas oczekiwania składa się nie tylko czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu, ale również czas dostarczenia przesyłki.

Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu na magazynie. W sytuacji, gdy towar będący przedmiotem zamówienia jest w danej chwili niedostępny w magazynie, Klient informowany jest o etapie i terminie realizacji zamówienia i może podjąć decyzję o modyfikacji zamówienia, anulowaniu zamówienia lub możliwości przesunięcia terminu dostawy.

Zastrzegamy sobie zmianę cen produktu umieszczonego na stronie, (np z powodu zmiany przez producenta), informując telefonicznie w trakcie realizacji zamówienia o zmianie.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z [prowadzącym Sklep] Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

V. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@medical-line.pl

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.1. Sklep internetowy www.medical-line.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

VI. Szkolenia

Należność za kurs należy wpłacić na konto firmowe Medical-Line Micropigmentation, wpisując imię i nazwisko, datę i nazwę kursu.

Aby zarezerwować miejsce na kursie należy wpłacić 20 % zaliczki  w 21 dni przed rozpoczęciem kursu. Reszta należności powinna być uiszczona najpóźniej w dniu kursu.

W przypadku rezygnacji z kursu do 14 dni przed rozpoczęciem kursu całość zaliczki zostanie zwrócona.

Kursant traci prawo do zwrotu wpłaconej zaliczki w całości w przypadku: • rezygnacji z rezerwacji w okresie krótszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu,
• rezygnacji z rezerwacji w dniu rozpoczęcia kursu,
• gdy nie zrezygnował wcześniej z rezerwacji i nie przyjechał w dniu rozpoczęcia planowanego pobytu.

Rezygnacja lub odwołanie rezerwacji powinno nastąpić pisemnie (faxem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną e-mail)

Należność za szkolenia promocyjne należy wpłacić w całości , 21 dni przed rozpoczęciem kursu.

 VII. Reklamacje

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: biuro@medical-line.pl . Sklep internetowy www.medical-line.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

2. Sklep internetowy www.medical-line.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 VIII. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2016 roku.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego www.medical-line.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22, 271 z późn. zm), przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141,poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późn.zm)